مستر اورجین ایندیا

مستر اورجین ایندیا

قهوه روبوستا از هند ، تند و ادویه ای که در سواحل جنوبی هند به عمل آمده و کشاورزان متبحر هندی با وزاندن بادهای مصنوعی دانه های قهوه را خشکتر و خشکتر میکنند که باعث تندتر شدن آن میشود.

درجه غلظت
11 / 13

 

Special Price: