مستراورجین کلمبیا

مستراورجین کلمبیا

100% عربیکا از کلمبیا قهوه ای منحصر به فرد از کلمبیا، تفاوت این قهوه در زمان برداشت آن است و دانستن زمان برداشت آن از مهارتهای کشاورزان کلمبیایی میباشد، زیرا آن را مدتی بعد از رسیدن آن برداشت میکنند تا طعم اسیدیته شبیه به میوه ها و شراب قرمز را پبدا کند.

درجه غلظت
6 / 13

 

Special Price: