مستراورجین اندونزی

مستراورجین اندونزی

100% عربیکای اندونزی این قهوه در رطوبت و زیر باران عمل می آید. کشاورزان خبره اندونزی برای از بین بردن رطوبت این عربیکای منحصر اندونزی ابتدا پوسته آن را از بین برده و بعد دانه آن را خشک میکنند.این قهوه به قهوه کلاسیک اندونزی معروف میباشد.

درجه غلظت
8 / 13

 

Special Price: